Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Riktlinjer för barn- och ungdomsidrotten
2018-04-29 21:55
Barn- och ungdomsidrotten ska  följa FN:s konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen)

I RF´s idéprogram Idrotten vill utvecklas tankarna med riktlinjer för hur både barnidrotten och ungdomsidrotten ska bedrivas.

De här utgångpunkterna har hela idrottsrörelsen, 70 specialidrottsförbund, gemensamt kommit överens om. Och för att ytterligare trycka på deras betydelse skrivit in i RF:s stadgar.

Men vad betyder det i praktiken? Riksidrottsstyrelsen har, efter remiss till samtliga specialidrottsförbund, beslutat om mer konkreta anvisningar för barn- och ungdomsidrotten. De är uppdelade i fyra avsnitt: träning och tävling, ledarskap, delaktighet samt trygghet och säkerhet.
I svensk idrotts verksamhetsidé står bland annat:
”Vi vill på alla nivåer bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt.”
Där står också specifikt om barn- och ungdomsidrotten:

”I barnidrotten leker vi och ger barnen tillfälle att pröva på olika idrotter. Att ge barnen möjlighet till allsidig idrottsutveckling är normgivande för verksamheten. Tävling är en del av leken och ska alltid ske på barnens villkor. I ungdomsidrotten och vuxenidrotten skiljer vi på breddidrott och elitinriktad idrott.”